TOUR PHAN THIẾT 2N1D KH 30/11 - 01/12/2019 - CÔNG TY CƯỜNG NAM